Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en eventuele aanvullingen op de Overeenkomst die door Kinderopvang Zien B.V. (hierna te noemen: Zien) of één van haar dochtermaatschappijen, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, in het kader van haar aangeboden diensten met betrekking tot kinderopvang worden gesloten.


Artikel 2 Algemeen

2.1 Zien is een zelfstandige onderneming die kinderopvang mogelijk maakt. De kinderopvang staat open voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

2.2 Kinderopvang bestaat uit het buiten de eigen huishouding georganiseerde opvang, verzorging en begeleiding van kinderen en tegen een geldelijke vergoeding.

2.3 Kinderopvang van Zien omvat het kinderdagverblijf, de buitenschoolse, voorschoolse of tussenschoolse opvang of de peuterspeelzaal.

2.3.1 Het kinderdagverblijf betreft de door Zien geëxploiteerde georganiseerde opvang van kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar.

2.3.2 De buitenschoolse opvang betreft de door Zien geëxploiteerde georganiseerde opvang van kinderen in de leeftijdsgroep van 4-12 jaar. Hier wordt opvang geboden na de dagelijks schooltijd en op dagen tijdens de schoolvakanties of andere vrije dagen, zoals margedagen.

2.3.3 De voorschoolse opvang betreft de door Zien geëxploiteerde georganiseerde opvang van kinderen in de leeftijdsgroep van 4-12 jaar. Hier wordt opvang aangeboden voorafgaande aan de dagelijkse schooltijd.

2.3.4 De tussenschoolse opvang betreft een door Zien geëxploiteerde georganiseerde opvang van kinderen in de leeftijdsgroep van 4-12 jaar. Hier wordt opvang aangeboden in de middagpauze van en tevens op de locatie van de basisscholen waarmee Zien een algemene opvangovereenkomst heeft gesloten.

2.3.5 De peuterspeelzaal betreft de door Zien geëxploiteerde georganiseerde opvang van kinderen in de leeftijdsgroep van 2-4 jaar. Hier wordt opvang aangeboden in de ochtenden, behalve tijdens de schoolvakanties.

2.4 Onze dienstverlening wordt verleend aan de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke voogd van het betreffende kind. Hierna te noemen: ouders.

2.5 De locaties van Zien zijn gesloten op de volgende dagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag.

2.6 Locaties kunnen aanvullende sluitingsdagen hebben voor de volgende dagen: de vrijdag na Hemelvaart en alle dagen tussen Kerst en Nieuwjaar.

2.7 In een kalenderjaar bedraagt de opvangperiode 52 weken. Indien sprake is van sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar geldt een opvangperiode van 51 weken.


Artikel 3 Inschrijving en plaatsing

3.1 Ouders kunnen hun kind inschrijven kan via het inschrijfformulier op onze website www.wijzienjou.nl.

3.2 Ouders ontvangen van deze inschrijving een digitale bevestiging.

3.3 De bevestiging van inschrijving is geen garantie op een opvangplek bij Zien.

3.4 Zien zal zich vervolgens inspannen een passende opvangplek te reserveren. Eventueel zal Zien per telefoon en/of per email contact zoeken met ouders om verschillende wensen, mogelijkheden of alternatieven te bespreken.

3.5 Zien zal vervolgens per email een definitief aanbod doen van de reservering aan de ouders. Bij dit aanbod wordt tevens een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden ter hand gesteld.

3.6 Zien hanteert een voorrangsbeleid bij plaatsing voor:

 • Uitbreiding of wijziging van dagen of locatie voor reeds bij Zien geplaatste kinderen;
 • Broertjes en/of zusjes van reeds bij Zien geplaatste kinderen;
 • Kinderen van medewerkers van Zien.

3.7.1 Het aanbod wordt vergezeld met een prijsopgave van de opvangkosten.

3.7.2 Het aanbod is geldig voor maximaal 14 dagen.

3.8 Het aanbod bindt Zien niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door ouders.

3.9 De minimale plaatsingsduur voor kinderopvang bedraagt drie kalendermaanden.

3.10 De minimale afname in uren per dag/maand bedraagt voor:

 • Kinderdagverblijf: 5,5 uren per dag;
 • Flexibele opvang: 12 dagdelen (5,5 uren per dag) per maand;
 • Buitenschoolse opvang: 1 naschoolse middag per week;
 • Peuterspeelzaal: 1 ochtend per week (4-5 uur).


Artikel 4 De overeenkomst

4.1 Na mondelinge (telefonische) of schriftelijke akkoordverklaring van het aanbod zal Zien de overeenkomst opstellen en digitaal aan de ouders ter ondertekening doen toekomen.

4.2 De overeenkomst komt tot stand gevolgd door digitale ondertekening van de overeenkomst en akkoordverklaring van de algemene voorwaarden door één van de ouders (indien gehuwd) of beide ouders (indien niet gehuwd).

4.3 Zien zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goede kinderopvang uitvoeren.

4.4 Zien staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van zaken afkomstig van de ouders.

4.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Zien het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.6 Ouders dragen er zorg voor dat alle medische en andere gegevens (waaronder NAW-gegevens en BSN-nummer), waarvan Zien aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan ouders redelijkerwijs behoren te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zien worden verstrekt. Indien er voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zien zijn verstrekt, heeft Zien het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten voor het gebruikelijke tarief aan ouders in rekening te brengen.

4.7 Zien is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Zien is uitgegaan van door ouders verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zien kenbaar behoorde te zijn.

4.8 Voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de grondslag en werkwijze, wordt voorts verwezen naar het “Informatieboekje Kinderopvang Zien” dat aan ouders overhandigd is, alsmede naar het Pedagogisch Beleidsplan en de website www.wijzienjou.nl.

4.9 Zien behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal Zien de ouders tijdig voor inwerkingtreding van de wijziging in kennis stellen. Ouders die zich met een wijziging niet kunnen verenigen dienen dat binnen 14 dagen na de kennisgeving te melden, welke melding dan wordt gezien als opzegging van de overeenkomst tegen het eerstvolgende einde van een kalendermaand.


Artikel 5 Duur, opzegging en annuleren van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal drie kalendermaanden, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen.

5.2 De overeenkomst voor kinderopvang van kinderen van 0-4 jaar (kinderdagverblijf) eindigt automatisch op de dag dat het kind 4 jaar wordt of dat het kind naar de basisschool gaat.

5.3 De overeenkomst voor kinderopvang van kinderen van 4-12 jaar (buitenschoolse of voorschoolse opvang) eindigt automatisch op de dag dat het kind 12 jaar wordt of dat het kind naar de middelbare school gaat.

5.4 Is de kinderopvang reeds gestart, dan kan de overeenkomst door zowel Zien als door de ouders worden beëindigd door schriftelijke opzegging. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één maand. Voor de beëindiging van de kinderopvang binnen de eerste drie maanden geldt een opzegtermijn van twee maanden.

5.5 Is de kinderopvang nog niet gestart, dan kan de kinderopvang kosteloos worden geannuleerd, indien dit tenminste twee maanden voorafgaande aan de afgesproken startdatum schriftelijk aan Zien wordt medegedeeld. Bij niet-tijdige annulering van de kinderopvang worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen het bedrag van de kosten van de overeengekomen kinderopvang van één opvangmaand.

5.6 Een verzoek tot gedeeltelijke vermindering van het aantal opvangdagen wordt gezien als een gedeeltelijke opzegging of annulering van de overeenkomst.

5.7 Bij opzegging op of vóór aanvang van de toepasselijke basisschoolvakantie van een overeengekomen opvangpakket, waarin 3 aaneengesloten vakantieweken zijn inbegrepen in de zomer schoolvakantie, zal Zien de genoten opvangweken gedurende het jaar na verrekenen op basis van werkelijk genoten opvangweken of met terugwerkende kracht omzetten in een opvangpakket zonder vakantieopvang.


Artikel 6 Beëindiging van de overeenkomst

6.1 Iedere partij is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of een betaling te annuleren indien:

 • De wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
 • De wederpartij in staat van faillissement is verklaard dan wel onder de wettelijke regeling van schuldsanering is komen te vallen;
 • De wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
 • Het kind overlijdt of blijvend invalide is geraakt waardoor kinderopvang niet langer mogelijk is;

6.2 Zien behoudt in geval van voortijdige beëindiging of ingeval van ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. Deze zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar.

6.3 Zien is gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden op grond van zwaarwegende redenen. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt:

 • De ouders in betalingsverzuim zijn overeenkomstig artikel 11.10 en de vordering langer dan twee maanden openstaat na betreffende incasso- of betaalvervaldatum overeenkomstig artikel 11.11.
 • De omstandigheid dat Zien, door een niet aan haar toerekenbare oorzaak, langdurig of blijvend niet in staat de overeenkomst uit te voeren.
 • Bedrijfseconomische omstandigheden op een specifieke locatie van Zien, die de continuïteit van de kinderopvang in gevaar brengt.
 • De situatie dat een bij Zien geplaatst kind zodanig gedrag vertoont dat Zien het betreffende kind niet op de gebruikelijke wijze opvang kan aanbieden en/of dat daardoor gevaar voor het kind zelf of voor de andere kinderen ontstaat ten aanzien van de geestelijke dan wel lichamelijke gezondheid.


Artikel 7 Plaatsingsgesprek

7.1 Zien nodigt ouders tijdig voor de aanvangsdatum van de opvang uit voor een plaatsingsgesprek.

7.2 In dit gesprek komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde:

 • De aanvang en duur van de wenperiode
 • De algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte, medicatie, ontwikkeling en dergelijke)
 • De individuele wensen van de ouders, voor zover daarmee rekening kan worden gehouden
 • De wijze van communicatie
 • Het maken van uitstapjes
 • Het maken van foto’s en /of video’s van het kind


Artikel 8 Toelating en informatieplicht

8.1 De kinderopvang is in principe alleen geschikt voor gezonde kinderen en niet voor kinderen die als “zorgenkind” moeten worden beschouwd vanwege hun gedrag, een ontwikkelingsachterstand of een lichamelijke of verstandelijke handicap. Voor sommige “zorgenkinderen” kan het echter heilzaam zijn te vertoeven te midden van gezonde kinderen. Zien biedt aan deze “zorgenkinderen” graag plaats, als zulks medisch en maatschappelijk verantwoord is en als de leidster-kind ratio dat toelaat. Zien zal echter geen enkele medische begeleiding kunnen geven aan deze kinderen.

8.1.1 Onder “zorgenkind” wordt eveneens verstaan de omstandigheid dat het betreffende kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of belemmert.

8.2 Zo nodig wordt bij de beslissing over een plaatsing of het opschorten van de opvang het advies van een kinderarts gevraagd. De opdrachtgevers zijn gehouden bij de aanmelding van het kind voor de kinderopvang alle relevante gegevens met betrekking tot de geestelijke en de lichamelijke gezondheid van het kind te verstrekken. Zo worden gevoeligheden, allergieën, inentingsgegevens, opmerkingen over voeding, rusten en slapen, knuffels en “lievelingsspeelgoed” onder de aandacht gebracht.

8.3 Kinderen die geen vaccinatie hebben gehad volgens het Rijksvaccinatieprogramma kunnen niet worden toegelaten tot de opvang voor het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.


Artikel 9 Ziekte van het kind

9.1 Bij ziekte van het kind is geen opvang mogelijk. Wordt het kind desondanks gebracht, dan is het ter beoordeling van Zien of het kind al dan niet ziek is. Als een kind ziek wordt terwijl het in het kinderdagverblijf is, wordt door de leiding met de ouders contact opgenomen. Indien Zien dit nodig acht, zijn de ouders verplicht het kind op te (doen) halen. Indien het kind desondanks niet wordt opgehaald, ligt de verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheid voor schade aan het kind en eventuele andere kinderen/derden, geheel bij de ouders.

9.2 Ziekte van het kind geeft geen recht op restitutie. Als een kind langer dan vier weken aaneengesloten ziek is en nog geen uitzicht bestaat op spoedige genezing, wordt tussen de leiding en de ouders overlegd over de mogelijke duur van de ziekte, over de reservering van de plaats en over eventuele wijziging van de gemaakte afspraken, waaronder de financiële. In noodsituaties is Zien gerechtigd zelf contact op te nemen met een medische instantie dan wel haar eigen huisarts.

9.3 Zien dient geen medicijnen aan de kinderen toe. Een uitzondering kan gemaakt worden voor het toedienen van “eenvoudige” medicijnen, zoals antibiotica, kinderaspirines, oordruppels, neusdruppels en dergelijke. Zien zal hier alleen toe overgaan indien de opdrachtgevers een daartoe strekkende schriftelijke opdracht hebben verstrekt, of een van Zien afkomstig medicatie verstrekking formulier hebben ingevuld en ondertekend.


Artikel 10 Verzekeringen en aansprakelijkheid

10.1 Voor alle kinderen die opvang genieten bij Zien is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

10.2 Voor alle functionarissen en medewerkers van Zien is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Zien met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst beperkt zich tot het bedrag dat Zien uit hoofde van de

aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval krijgt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Zien onder de verzekeringspolis. Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit de bedoelde verzekering volgt, is de aansprakelijkheid van Zien beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal het bedrag dat in de periode van 12 maanden voorafgaand aan het voorval voor opvang van het kind aan de ouders in rekening is gebracht.


Artikel 11 Tarieven en betaling

11.1 De tarieven worden jaarlijks vastgesteld. De tarieven zijn gebaseerd op kinderopvang gedurende een kalenderjaar. De tarieven worden uiterlijk 1 december voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar aan ouders gecommuniceerd.

11.2 Iedere locatie van Zien hanteert eigen opvangpakketten en tarieven.

11.3.1 Sluitingsdagen worden financieel niet gecompenseerd aan ouders. De vastgestelde tarieven zijn met inbegrip van de sluitingsdagen.

11.3.2 Niet gebruikte opvangdagen worden financieel niet gecompenseerd aan ouders.

11.4 Ouders ontvangen vanaf de 20e dag in de maand voorafgaande aan de opvangmaand de maandelijkse factuur.

11.5 Betaling geschiedt bij voorkeur middels automatische incasso. De ouders machtigen alsdan Zien hiertoe. Bij inschrijving dienen de opdrachtgevers het nummer van hun bankrekening (IBAN) bekend te maken en een machtigingsformulier te ondertekenen. De door ouders verschuldigde bedragen worden middels vooruitbetaling geïncasseerd op de eerste dag van de betreffende opvangmaand.

11.6 Betaling middels automatische incasso is slechts mogelijk vanaf de tweede opvangmaand. De eerste factuur dienen ouders te allen tijde zelf via bankoverschrijving te voldoen, uiterlijk op de eerste dag van de maand.

11.7 Indien geen incassomachtiging is afgegeven dienen ouders uiterlijk de eerste dag van de maand de factuur te voldoen.

11.8 Wanneer een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd zijn de ouders gehouden het betrokken bedrag zonder enige korting of verrekening terstond op andere wijze aan Zien te voldoen.

11.9 Bij niet-tijdige betaling zullen ouders van Zien een schriftelijke betalingsherinnering ontvangen. Hierbij wordt dan het dringende verzoek gedaan om binnen 10 dagen alsnog het openstaande bedrag per bankoverschrijving te voldoen. Bij eventuele opvolgende betalingsherinneringen zullen ouders tevens nadrukkelijk worden gewezen op verdere consequenties die kunnen volgen op niet-tijdige betaling.

11.10 Indien ouders niet binnen de gestelde termijn van 10 dagen van voorgaand artikel alsnog hebben betaald, treden de ouders van rechtswege in verzuim.

11.11 Vanaf het moment dat ouders in verzuim zijn, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht aan ouders. Zien behoudt zich dan het recht voor om de openstaande vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Als vorderingen langer dan twee maanden (60 dagen) openstaan, kan Zien de overeenkomst per direct beëindigen overeenkomstig artikel 6.3.

11.12 Indien ouders in verzuim zijn in de (tijdige) nakoming van hun verplichtingen, komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de ouders, conform de door de Rechtspraak gehanteerde Staffel BIK.

11.13 De door ouders gedane betalingen strekken eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de verdere rente.


Artikel 12 Overmacht

12.1 Zien is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting – en dus niet aansprakelijk – indien zij gehinderd wordt haar prestatie te verrichten als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent uit de wet en jurisprudentie volgt, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zien geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zien niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

12.3 Onder overmacht worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden begrepen:

 • Werkstakingen van het personeel;
 • Transportstakingen, extreme weersomstandigheden of andere omstandigheden, die medewerkers van Zien verhinderen om naar hun werkplek te reizen;
 • Calamiteiten, zoals ongevallen, ontploffingen en brand op een locatie van Zien;
 • Een uitbraak van een pandemie, waarbij op last van de bevoegde instanties de opvanglocaties tijdelijk beperkt of geheel worden gesloten;
 • Buitengewoon ziekteverzuim onder het personeel;
 • Sluiting van een locatie of een opvanggroep als gevolg van medeleven aan overlijden van een medewerker van Zien of kind dat bij Zien werd opgevangen.

12.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Artikel 13 Geschillen

13.1 Op overeenkomsten van Zien is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen tussen ouders en Zien over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de ouders als door Zien aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag, (www.degeschillencommissie.nl).

13.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de ouder zijn klacht eerst bij Zien heeft ingediend.

13.4 Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop ouders de klacht bij Zien indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze commissie aanhangig worden gemaakt.

13.5 Wanneer de ouders een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie, is Zien aan deze keuze gebonden. Indien Zien een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij de ouders schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of zij daarmee akkoord gaan. Zien dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

13.6 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

13.7 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Created with Snap