Privacybeleid

Privacyverklaring Ouders kinderopvang Zien

Kinderopvang Zien, gevestigd aan Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://wijzienjou.nl Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groningen directie@wijzienjou.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderopvang Zien verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u en/of uw kind:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die wij achteraf van u hebben ontvangen, zoals bijvoorbeeld in correspondentie of mondeling contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben het Burgerservicenummer (BSN) nodig van u en uw kind om aan de wettelijke vereisten van onze dienstverlening te voldoen naar de Belastingdienst en de GGD. Het BSN- nummer is alleen zichtbaar voor een beperkte groep van medewerkers van Zien die het nodig hebben voor hun werkzaamheden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kinderopvang Zien verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw kind plaatsing en de betalingen
– Verzenden van onze nieuwsbrieven of persoonlijk gerichte correspondentie
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Kinderopvang Zien verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze verplichtingen naar de belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kinderopvang Zien neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kinderopvang Zien) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kinderopvang Zien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen die daarvoor in aanmerking komen. Voor alle persoonsgegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 3 jaar na het einde van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderopvang Zien verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kinderopvang Zien blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kinderopvang Zien gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kinderopvang Zien gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinderopvang Zien en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar directie@wijzienjou.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Kinderopvang Zien wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kinderopvang Zien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via directie@wijzienjou.nl

Created with Snap